Izjava o načinu korištenja javne usluge

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA:

1. Zbog čega se šalje Izjava o načinu korištenja javne usluge?

Čistoća d.o.o. Split je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužna izvršiti obračun korištenja javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Izjava se šalje temeljem čl. 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i sadrži u tom članku propisane podatke koji su potrebni kao osnova za utvrđenje visine iznosa koji je korisnik dužan platiti za korištenje javne usluge.

2.     Kada stupa na snagu novi način obračuna javne usluge?

Novi način obračuna javne usluge stupa na snagu 01. studenog 2018. godine.

 

3.     Kako ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Podaci koji se nalaze u srednjem stupcu su oni podaci koje Davatelj usluge ima o svojim Korisnicima. Ukoliko Korisnik uoči neki nepravilan podatak, odnosno želi izmijeniti neki podatak, tada ispunjava desni stupac i tako ispunjenu Izjavu dostavlja Davatelju usluge. Ukoliko se Korisnik slaže sa dostavljenim podacima Izjavu nije potrebno vraćati.

 

4.     Tko je korisnik usluge?

Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge.

 

5.     Što je kriterij obračuna količine otpada?

Kriterij obračuna količine otpada koji predaje Korisnik usluge je zaduženi volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju obračuna usluge od jednog mjeseca.

 

6.     Kako je formirana cijena javne usluge?

Cijena javne usluge u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

 

 

7.     Što je to fiksni dio cijene javne usluge?

Zbog formiranja novog Cjenika odvoza komunalnog otpada po kriteriju volumena spremnika i broja pražnjenja spremnika čijom primjenom treba osigurati planirani prihod, kao i visinu mjesečne naknade – nužno je utvrditi cijenu obvezne minimalne javne usluge (članak 20. stavak 2. Uredbe) tj. fiksni dio cijene, koji je potreban za ekonomsko održivo poslovanje sustava, te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge.

 

8.     Što je to varijabilni dio cijene javne usluge?

Varijabilni dio cijene određen je volumenom spremnika (udjelom korisnika usluge u korištenju spremnika) i brojem pražnjenja spremnika, kao kriterijem preuzete količine otpada.

 

9.     Kako je određen udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika?

Udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava se temeljem podataka (vaganja, mjerenja) o količini otpada određenog područja, broja korisnika i broja odvoza. Predstavlja promjenjivu kategoriju, koja ponajviše zavisi o broju članova domaćinstva korisnika i količini preuzetog otpada. Za tročlano domaćinstvo udio u korištenju zajedničkog spremnika, temeljem navedenih podataka, iznosi 20,20 litara.

 

 

10.  Što je to nekretnina koja se trajno koristi?

Nekretnina koja se trajno koristi je svaka ona nekretnina koja se koristi stalno i povremeno. Temeljem čl. 29. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada korisnik može podnijeti zahtjev za nekorištenje nekretnine ako se ista ne koristi minimalno godinu dana. Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine izjednačeni su po svojim pravima i obvezama s korisnicima koji stalno koriste nekretninu, te su dužni plaćati fiksni dio cijene usluge u razdoblju kada se nekretnina privremeno ne koristi.

 

11.  Kako dokazati da se nekretnina trajno ne koristi?

Prihvatljivi dokaz trajnog nekorištenja nekretnine je kopija obračuna potrošnje električne energije ili obračuna vode izdanog od strane isporučitelja električne energije odnosno isporučitelja vode iz kojeg je razvidno da korisnik u razdoblju jedne godine nije trošio električnu energiju ili pitku vodu.

 

 

12.  Zašto je potrebno očitovanje o kompostiranju biootpada?

Temeljem prikupljenih podataka trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Split će pristupiti postavljanju spremnika za biootpad odnosno nabavi potrebnog broja kompostera prema iskazanim zahtjevima korisnika usluge te će svim korisnicima usluge koji žele kompostirati biootpad komposter po dogovoru biti dostavljen na kućnu adresu.

Korisnici koji zaduže kompostere, prikupljani biootpad ne predaju Davatelju usluge, već ga koriste za vlastite potrebe.

 

13.  Što je to obračunsko razdoblje?

Obračunsko razdoblje se odnosi na broj odvoza tijekom jednog kalendarskog mjeseca.

 

14.  Što je broj planiranih primopredaja?

Sukladno čl. 23. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Splita prijevoz miješanog komunalnog otpada za sve Korisnika usluga obavlja se sukladno prihvaćenom planu odvoza komunalnog otpada Davatelja usluge koji je javno objavljen na mrežnim stranicama Davatelja usluge, a najmanje tri puta tjedno.

Broj planiranih odvoza po dijelovima grada objavljen je na mrežnim stranicama Davatelja usluge.

Broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju koji je naveden u Izjavi o načinu korištenja javne usluge je minimalan broj odvoza koji se ne može smanjivati.

 

 

15.  Kako Davatelju usluge dostaviti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Izjava se dostavlja u izvorniku, osobno ili poštom, u dva primjerka koji moraju biti potpisani te ih Davatelj usluge u zakonskom roku ovjerava i vraća korisniku.

 

 

16.  Što kada je došlo do promjene vlasnika nekretnine?

Potrebno je Davatelju usluge dostaviti pravni dokument (ugovor, rješenje o nasljeđivanju…) temeljem kojeg je vidljiv prijenos vlasništva sa starog na novog korisnika.

 

 

17.  Kako se novi način korištenja javne usluge obračunava za vlasnike apartmana?

Vlasnici apartmana kao potvrdu o broju korisnika usluge moraju dostaviti Rješenje o kategorizaciji iz kojeg je vidljiv broj prijavljenih ležajeva.