Čistoća Split

Traži

Propisi


- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html

- Strategija gospodarenje otpadom RH (130/05)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_130_2398.html

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 ,132/15 ispr.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_51_992.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2297.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_132_2489.html

- Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.godine  (NN 3/2017)                                    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_120.html
Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:

Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Plokita 81, 21000 Split

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr