Čistoća d.o.o. Split:

  • provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području svog rada
  • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima
  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga
  • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza)
  • provodi trajnu komunikaciju s javnošću

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem primijenjen u Čistoća d.o.o. Split zasnovan je na zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO 9001:2009, a za cilj ima potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom procesa i usluga te skrbi o okolišu.