Raspored odvoza glomaznog otpada

WEB ZAHTJEV ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA  >>

 

DAN U MJESECU

GRADSKI KOTAR

BROJ LOKACIJA

1 MEJE / VAROŠ 15
2 ŠPINUT / LOVRET 15
3 GRAD / LUČAC-MANUŠ 15
4 BAČVICE / GRIPE 15
5 LOKVE / BLATINE-ŠKRAPE 15
6 BOL / PLOKITE 15
7 KMAN / KOCUNAR 15
8 SUĆIDAR / PUJANKE 15
9 RAVNE NJIVE / BRDA 15
10 NESLANOVAC / MEJAŠI 15
11 VISOKA / SPLIT 3 15
12 ŽNJAN / TRSTENIK / SLATINE 15
13 MERTOJAK / SIROBUJA / ŠINE  / MO KAMEN 15
14 MO STOBREČ / MO ŽRNOVNICA 15
15 MO SRINJINE / MO GORNJE SITNO/ MO DONJE SITNO 15
16 MEJE / VAROŠ 15
17 ŠPINUT / LOVRET 15
18 GRAD / LUČAC-MANUŠ 15
19 BAČVICE / GRIPE 15
20 LOKVE / BLATINE-ŠKRAPE 15
21 BOL / PLOKITE 15
22 KMAN / KOCUNAR 15
23 SUĆIDAR / PUJANKE 15
24 RAVNE NJIVE / BRDA 15
25 NESLANOVAC / MEJAŠI 15
26 VISOKA / SPLIT 3 15
27 ŽNJAN / TRSTENIK / SLATINE 15
28 MERTOJAK / SIROBUJA / ŠINE  / MO KAMEN 15
29 MO STOBREČ / MO ŽRNOVNICA 15
30 MO SRINJINE / MO GORNJE SITNO/ MO DONJE SITNO 15


Napomena:
- Grad Solin, Općina Podstrana i Općina Klis – odvoz glomaznog otpada prema dogovoru s lokalnom vlasti.
 

* Stupa na snagu od 02.05.2019.

Raspored odvoza glomaznog otpada od 02.05.2019 (PDF)

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odlaganje otpada na javne površine je zabranjeno.
Obavještavamo Vas da će ,,ČlSTOĆA" d.o.o., u suradnji sa Gradskim kotarevima i Mjesnim odborima preuzimati glomazni otpad ,,na kućnom pragu", odnosno na parceli obuhvata građevine.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom građani imaju pravo na jedanput godišnje odvoz glomaznog otpada, bez naknade (uračunat je u cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada).
Građani svoj glomazni otpad trebaju odložiti u svoje dvorište dostupno vozilu ,,Čistoće" d.o.o.