Odlagalište otpada

Čistoća d.o.o. Split kao skupljač i obrađivač otpada obavlja odvoz i odlaganje otpada za fizičke i pravne osobe.

Radno vrijeme odlagališta je od ponedjeljka do subote od 7 do 14 sati.

Proizvođač ili posjednik komunalnog ili neopasnog / inertnog otpada obavezan je uz svaku pošiljku otpada koju predaje Čistoći d.o.o. Split, kao skupljaču, predati propisno ispunjeni, potpisan i ovjeren obrazac Pratećeg lista PL – No/Io - Prateći list za neopasni / inertni otpad. Za neopasni / inertni otpad, prema Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97), proizvođač otpada dužan je jednom godišnje obaviti analizu eluata (ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada). Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za trajno odlaganje dostavlja se zajedno s pratećim listom za predani otpad.

Čistoća d.o.o. Split, kao osoba ovlaštena za skupljanje i prijevoz otpada, dužna je kod preuzimanja otpada na odgovarajućem mjestu kod proizvođača ovjeriti obrazac pratećeg lista.

Čistoća d.o.o. Split, kao osoba ovlaštena za zbrinjavanje otpada, dužna je kod preuzimanja otpada na odlagalištu Karepovac ovjeriti obrazac pratećeg lista.