Čistoća Split

Traži

Raspored odvoza glomaznog otpada

 WEB ZAHTJEV ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

 

DAN U MJESECU

GRADSKI KOTAR

BROJ LOKACIJA

1 MEJE / VAROŠ 15
2 ŠPINUT / LOVRET 15
3 GRAD / LUČAC-MANUŠ 15
4 BAČVICE / GRIPE 15
5 LOKVE / BLATINE-ŠKRAPE 15
6 BOL / PLOKITE 15
7 KMAN / KOCUNAR 15
8 SUĆIDAR / PUJANKE 15
9 RAVNE NJIVE / BRDA 15
10 NESLANOVAC / MEJAŠI 15
11 VISOKA / SPLIT 3 15
12 ŽNJAN / TRSTENIK / MO SLATINE 15
13 MERTOJAK / SIROBUJA / ŠINE / MO KAMEN 15
14 MO STOBREČ / MO ŽRNOVNICA 15
15 MO SRINJINE / MO GORNJE SITNO/ MO DONJE SITNO 15
16 MEJE / VAROŠ 15
17 ŠPINUT / LOVRET 15
18 GRAD / LUČAC-MANUŠ 15
19 BAČVICE / GRIPE 15
20 LOKVE / BLATINE-ŠKRAPE 15
21 BOL / PLOKITE 15
22 KMAN / KOCUNAR 15
23 SUĆIDAR / PUJANKE 15
24 RAVNE NJIVE / BRDA 15
25 NESLANOVAC / MEJAŠI 15
26 VISOKA / SPLIT 3 15
27 ŽNJAN / TRSTENIK / MO SLATINE 15
28 MERTOJAK / SIROBUJA / ŠINE / MO KAMEN 15
29 MO STOBREČ / MO ŽRNOVNICA 15
30 MO SRINJINE / MO GORNJE SITNO/ MO DONJE SITNO 15

Napomena:
- Grad Solin, Općina Podstrana i Općina Klis – odvoz glomaznog otpada prema dogovoru s lokalnom vlasti.

* Stupa na snagu od 02.05.2019.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odlaganje otpada na javne
površine je zabranjeno.
Obavještavamo Vas da će ,,ČlSTOĆA" d.o.o., u suradnji sa Gradskim
kotarevima i Mjesnim odborima preuzimati glomazni otpad ,,na kućnom pragu",
odnosno na parceli obuhvata građevine.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom građani imaju pravo na
jedanput godišnje odvoz glomaznog otpada, bez naknade (uračunat je u cijenu
odvoza miješanog komunalnog otpada).
Građani svoj glomazni otpad trebaju odložiti u svoje dvorište dostupno vozilu
,,Čistoće" d.o.o.

 

 

 

 

 

 

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme