Dana 31. prosinca 2007. godine u Službenom glasniku Grada Splita br. 42/07, objavljeni su Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada:

Na osnovu članka 295. Zakona o obveznim odnosima ( Narodne novine 35/05 ) , te članka 24. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne novine 79/07) , Uprava Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Split donijela je dana 13. prosinca 2007. godine

OPĆE UVJETE ISPORUKE

komunalnih usluga skupljanja i odvoza
komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada određuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika usluge na području Grada Splita (osim naselja Slatine) , Grada Solina, Grada Kaštela, Općine Podstrana, Općine Klis i Općine Dugopolje, na kojem isporučitelj obavlja navedenu komunalnu djelatnost.

Članak 2.

Isporučitelj komunalne usluge je Trgovačko društvo Čistoća d.o.o. iz Splita.
Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe , vlasnici ili korisnici nekretnina , kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika nekretnine, koje stvaraju komunalni otpad i otpad sličan komunalnom.
Komunalna usluga je skupljanje i odvoz komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom otpadu .
Komunalni otpad je otpad sukladno odredbama Zakona o otpadu ( NN. Br. 178/04 i 111/06 ).
Korisni sastojci komunalnog otpada moraju se izlučiti.

II. ISPORUKA KOMUNALNIH USLUGA

 

Članak 3.

 

Korisnik usluge obavezan je koristiti usluge isporučitelja usluge na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima.

Članak 4.

Korisnik usluge dužan je podnijeti obavijest o početku korištenja komunalne usluge isporučitelju komunalne usluge.
Isporučitelj i korisnik usluge zaključit će ugovor o korištenju komunalne usluge ( Ugovor o pristupanju ), kojim korisnik usluge prihvaća u svemu Opće uvjete.
Smatra se da je zaključen ugovor o isporuci komunalnih usluga i u slučajevima kada korisnik usluge nije podnio obavijest sukladno stavku 1. ovog članka, ali je prihvatio isporuku i korištenje komunalne usluge.

Članak 5.

Ugovor o korištenju komunalne usluge zaključuje se na neodređeno vrijeme.
Korisnik usluge može otkazati ugovor o korištenju komunalne usluge zbog preseljenja, prestanka korištenja stana ili poslovnog prostora, uz otkazni rok od 30 dana.
Korisnik komunalne usluge ne može otkazati ugovor o korištenju komunalne usluge kada njeno obavljanje nije osigurao na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o otpadu.

III. UVJETI ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA

 

Članak 6.

 

Isporučitelj usluge obavezan je skupljati i odvoziti komunalni otpad korisniku usluge sukladno režimu odvoza koji se nalazi u prilogu ovih Općih uvjeta.
Obavijest o izmjeni režima skupljanja i odvoza komunalnog otpada isporučitelj usluge će objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 7.

Korisnici usluge, komunalni otpad odlažu u nepropusne i vezane vreće u kontejnere od 1,1 m3 ili u posude za otpad.
Posude za otpad i kontejnere nabavlja ovlašteni isporučitelj komunalne usluge i daje na upotrebu korisnicima usluge.

Članak 8.

Broj i vrstu posuda određuje isporučitelj usluge ovisno o potrebama i drugim uvjetima ( minimalno jedan kontejner na 35 stanova).

Članak 9.

Posude se postavljaju na najbližu udaljenost koja omogućuje nesmetani pristup specijalnim radnim vozilima Isporučitelja usluge, koje određuje Isporučitelj usluge uz suglasnost Gradske uprave i mišljenja gradskog kotara i mjesnog odbora, vodeći računa da ne ometaju kolni i pješački promet.
Korisnici usluga nisu ovlašteni mijenjati položaj posuda u prostoru, te za slučaj da isto učine, osobno odgovaraju za štetu koja nastane uslijed izmijenjenog mjesta posuda.
Posude za odvojeno prikupljanje otpada postavljaju se sukladno ukazanim potrebama i procijeni Isporučitelja usluge.

Članak 10.

Isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnika usluge o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid isporuke usluga nije mogao predvidjeti ni otkloniti.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka., isporučitelj je dužan po prestanku okolnosti koje su dovele do prekida obavljanja usluga, u što je moguće kraćem roku skupiti i odvesti sav komunalni otpad koji uslijed prekida obavljanja usluge nije sakupljen i odvezen.

IV. UVJETI KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

 

Članak 11.

 

Korisnik usluge može odlagati u posude isključivo komunalni otpad, a korisne dijelove je dužan odložiti u tipske posude za papir, staklo i PET ambalažu, ili predati ovlaštenim sakupljačima.

Članak 12.

Korisnik usluge obavezan je pravovremeno obavijestiti isporučitelja usluge kod promjene namjene prostora ili djelatnosti, te proširenje ili izmjene djelatnosti, proširenje ili izmjene korisne površine stambenog ili poslovnog prostora ili drugih okolnosti koje utječu na povećanje ili smanjenje komunalne usluge

Članak 13.

Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja kvalitete usluge, korisnicima usluge isporučitelj osigurava mogućnost prijave potrebe u isporuci usluge na telefon isporučitelja usluge u uredovno radno vrijeme isporučitelja.

V. NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGE I NAČIN IZMJENE CIJENE

 

Članak 14.

 

Cijena usluge skupljanja i odvoz komunalnog otpada utvrđuje se prema površini nekretnina ( stana , poslovnog prostora ) u vlasništvu korisnika usluge na kojoj se stvara komunalni otpad.

Površina nekretnine utvrđuje se :

  1. iz projektne dokumentacije, lokacijske, građevinske ili uporabne dozvole
  2. kupoprodajnog ugovora
  3. ugovora o najmu ili zakupu
  4. rješenja o visini komunalne naknade
  5. drugog dokumenta iz kojeg je vidljiva površina nekretnine.

Korisnik usluge dužan je isporučitelju dostaviti jedan od dokumenata iz stavka ovog članka.
Cijena usluge utvrđuje se Cjenikom usluga prikupljanja, prijevoza i odlaganja kućnog i glomaznog otpada .
Cjenik usluga, na prijedlog Čistoća d.o.o. Split, donosi Gradsko poglavarstvo Grada Splita.

VI. NAČIN PLAĆANJA CIJENA USLUGE

 

Članak 15.

 

Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu mjesečno na osnovu ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge.
Rok za podmirenje računa komunalne usluge naznačen je na svakom ispostavljenom računu.
Ukoliko korisnik usluge ne plati račun u roku, isporučitelj usluge zaračunati će zakonske zatezne kamate.
Račun za obavljenu komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, kvadraturu nekretnine, način obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici.
Korisnik usluge dužan je pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj drugoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 16.

U slučaju prekoračenja plaćanja cijene za komunalnu uslugu, isporučitelj usluge može umanjiti obvezu plaćanja korisniku usluga za mjesec ili mjesece koji slijede nakon mjeseca u kojem je prekoračeno plaćanje komunalne usluge.
Na obračun komunalne usluge korisnik usluge ima pravo prigovora u roku od 8 ( osam ) dana od dostave računa, u protivnom ima se smatrati da je obračun bio u redu.
Isporučitelj usluge je dužan na prigovor odgovoriti na prigovor u roku od 8 ( osam ) dana od dana dostave prigovora.
Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađenje obračuna u svojim poslovnim knjigama.

Članak 17.

U slučaju da korisnici usluga ne plaćaju uslugu dulje od 6 ( šest ) mjeseci isporučitelj usluge će pokrenuti pred nadležnim tijelom postupak naplate svojih potraživanja.

Članak 18.

U slučaju da isporučitelj i korisnik usluge imaju međusobna novčana potraživanja s druge pravne osnove i s osnova izvršenih usluga , oni mogu međusobno izvršiti preboje potraživanja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

 

U slučaju nepoštivanja odredbi ovih Općih uvjeta, Korisnici usluga mogu uputiti pisani prigovor Povjerenstvu za reklamaciju potrošača na adresu Isporučitelja usluge.

Članak 20.

Opće uvjete isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada donosi Uprava Društva ( Isporučitelj usluge ), uz prethodnu suglasnost gradskog Poglavarstva.

Članak 21.

Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta vrše se na način njihovog donošenja.

Članak 22.

Ovi Opći uvjeti stupit će na snagu danom objave u Službenom Glasniku Grada Splita i na oglasnoj ploči isporučitelja komunalne usluge, a primjenjivat će se 8 ( osmog ) dana od dana objave.

Broj : 01-2286/07
U Splitu, 13.12.2007. godine

DIREKTOR ČISTOĆA d.o.o. SPLIT
mr.oec. Alen Ćurin, dipl.ing

 

Izmjene i dopune općih uvjeta isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada 24.02.2010